# #

patronaty honorowe

 

 

 

Wybitna polska ekonomistka i współtwórczyni polskiej polityki gospodarczej od początku lat 90-tych. Wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej i OECD. Była pierwszą polską minister do spraw europejskich i pierwszą polską komisarz w Unii Europejskiej – najpierw w Komisji pod przewodnictwem Romano Prodiego jako komisarz współodpowiedzialna za handel międzynarodowy, następnie jako komisarz ds. polityki regionalnej w Komisji José Manuela Barroso.

W czerwcu 2009 roku wybrana w Warszawie do Parlamentu Europejskiego (PE) z listy Platformy Obywatelskiej. Jako przewodnicząca Komisji rozwoju regionalnego negocjowała nowy kształt polityki spójności na lata 2014-2020. Aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji ds. gospodarczych i monetarnych. Była także członkiem konferencji przewodniczących komisji i delegacji PE ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Uczestniczyła w pracach specjalnej komisji ds. kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego oraz specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i budżetu UE na okres 2014-2020.
Od początku lat 90-tych zaangażowana, jako akademik i polityk, w budowanie nowej polskiej gospodarki i w poszukiwanie dla niej najlepszego miejsca w gospodarce europejskiej i światowej. Służyła polskiej administracji publicznej m.in. jako doradca, wiceminister, minister. Była pionierem nowego podejścia do polityki przemysłowej, m.in. stworzyła pierwszą polską politykę dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W pierwszej połowie lat 90-tych przewodniczyła Społecznej Radzie Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania odpowiedzialnej za opiniowanie rządowych propozycji kierunków rozwoju Polski. W 1993 roku została doradcą wicepremiera, a w latach 1994-1996 była wiceministrem przemysłu i handlu. Jako główny negocjator doprowadziła do członkostwa Polski w OECD w 1996 roku.  W okresie 1997-1998 była Szefem Kancelarii Prezydenta RP.

Zbudowała struktury polskiej administracji służące negocjacjom i przygotowaniom Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Kierowała rozległymi pracami przygotowującymi Polskę do wejścia do Unii. Jako Pełnomocnik rządu stworzyła Komitet Integracji Europejskiej, była Szefem tego Urzędu i pierwszym polskim Ministrem ds. europejskich. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku została pierwszym polskim członkiem Komisji Europejskiej.

Jej doświadczenie w instytucjach międzynarodowych obejmuje również pracę w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowała Europejską Komisją Gospodarczą.

Profesor nauk ekonomicznych o znaczącym dorobku naukowym w dziedzinie rozwoju gospodarczego, nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; doktor honoris causa w dziedzinie ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii, doktor honoris causa w dziedzinie prawa Uniwersytetu  Sussex oraz  doktor honoris causa w dziedzinie nauk politycznych Università degli Studi Camerino i  Université de Valenciennes.

W 1971 roku ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W 1974 roku doktoryzowała się na tej uczelni. W 1980 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a 18 lutego 1992 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych. Obecnie jest wykładowcą w Katedrze Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, artykułów i książek. Była również redaktorem naczelnym miesięcznika “Gospodarka Narodowa” oraz zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika “Ekonomista”.

Zasiada w zarządach europejskich think tanków, uczestnicząc w przygotowaniach raportów  dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Jako członek Rady Dyrektorów Centre for European Policy Studies (CEPS) kierowała pracami Grupy Wysokiego Szczebla przygotowującej raport na temat reformy instytucji europejskich „Shifting EU Institutional Reform into High Gear”.

Członek Grupy Wybitnych Osobistości Rady Europy, kierowanej przez byłego szefa niemieckiej dyplomacji Joschkę Fischera. Rezultatem pracy grupy był raport “Żyjąc wspólnie w Europie XXI wieku”. Członek Komitetu Sterującego Grupy Spinelli, składającej się z 33 wybitnych Europejczyków, działających na rzecz pogłębiania współpracy między państwami Unii Europejskiej.

Członek Rady Programowej oraz Premierka Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet, stowarzyszenia działającego na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zwiększenia aktywności kobiet w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oficerskim Narodowym Orderem Legii Honorowej Francji, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Portugalii, Nagrodą Cesarza Maksymiliana oraz orderem Tiroler Adler-Orden Austrii. 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl